+45 6140 2630

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Overordnede retningslinjer for vor behandling af personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er indrettet således at den lever op til Persondataforordningens bestemmelser om god databehandlingsskik. Dette betyder at vi altid sikrer os:

  • At vores behandling af personoplysninger er saglig og proportional,
  • At vores behandling af personoplysninger har hjemmel i loven,
  • At vi er transparente over for den registrerede,
  • At vores databehandling er sikker, således den registrerede ikke risikerer tab af rettighe-der og/eller frihedsrettigheder.

Har du modtaget oplysning fra os, om at vi behandler oplysninger om dig, opfodrer vi dig til at læse om vores behandling af personoplysninger i det følgende.

1. Den dataansvarlige

Advokatfirmaet Ulrik Andreas Henriksen er dataansvarlig for de personoplysninger vi behandler, når du er klient hos os, modpart eller benytter dig af vores kontaktflader, herunder vores hjemmeside og Sociale Medier.

Advokatfirmaet Ulrik Andreas Henriksen
Østre Allé 102, D11 og D12, 9000 Aalborg

CVR-nr.: 37 87 70 77

Telefon: 61 40 26 30
Mail: ulrik@uahlaw.dk

Hvis din henvendelse vedrører indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, så læs venligst afsnittet om "Dine rettigheder" forinden.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personop-lysninger

Vores baggrund for at behandle personoplysninger vil typisk være for at kunne besvare henvendelser eller for at kunne opfylde vores kontrakter, herunder til brug for en kvalificeret sagsbehandling de administrative funktioner, der er forbundet hermed eller for at vi kan forfølge eller fastslå et retskrav.

I nogle tilfælde sker vores behandling ud fra en interesseafvejning, da advokatvirksomheder er pligtige til at behandle visse personoplysninger, ligesom vi behandler personoplysninger for at overholde Retsplejeloven, Hvidvaskloven, Persondataforordningen, Databeskyttelsesloven samt Bogføringsloven. Sluttelig kan vi behandle dine personoplysninger til brug for fakturering og andre afregningsformål.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af Persondataforordningen, 2. kapitel, artikel 6, stk. 1. litra a, b, c, og f. I særlige tilfælde kan vores retsgrundlag være i medfør af litra d.

Vores baggrund for behandling af følsomme og fortrolige personoplysninger vil typisk være enten på baggrund af et samtykke, for at vi kan forfølge eller fastslå et retskrav eller hvis oplysningerne er offentliggjort af den registrerede selv.

Retsgrundlaget for vores behandling af følsomme og fortrolige personoplysninger følger af Persondataforordningen, 2. kapitel, artikel 9, stk. 2. litra a, c, e, f samt Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, 2 eller 4.

Vores baggrund for behandling af oplysninger om strafbare forhold, vil typisk være på baggrund af enten et samtykke eller hvis behandlingen er nødvendig for at varetage en berettiget interesse, eksempelvis for de parter involveret i en straffesag.

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger om strafbare forhold følger af Persondataforordningen, 2. kapitel, artikel 10 samt Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 4 og 5.

3. Kategorier af personoplysninger

De kategorier af oplysninger vi behandler, er afhængig af din relation til os. Vi behandler overordnet følgende kategorier af oplysninger.

  • Almindelige personoplysninger. Navnlig identifikationsoplysninger såsom navn, adresse og kontaktoplysninger. I forbindelse vores sagsbehandling kan det være nødvendigt for os at behandle personoplysninger, der har relation til den konkrete sag vi behandler. Vi behandler ikke personoplysninger, hvis vi ikke har hjemmel til det.
  • Følsomme og fortrolige personoplysninger. Såsom helbredsoplysninger, økonomiske forhold, CPR-nummer, familiemæssige forhold, personundersøgelser og lignende. I forbindelse vores sagsbehandling kan det være nødvendigt for os at behandle følsomme personoplysninger, der har relation til den konkrete sag vi behandler. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger, hvis vi ikke har hjemmel til det.
  • Oplysninger om strafbare forhold. I forbindelse med vores sagsbehandling i straffesager registrerer, modtager og behandler vi typisk sagsakter fra offentlige myndigheder, såsom anklagemyndigheden eller domstolene. Her behandler vi typisk oplysninger såsom straffeattester, strafbare forhold, lovovertrædelser mv. Vi behandler ikke disse oplysninger, hvis vi ikke har hjemmel til det.

4. Eventuel videregivelse og kategorier af modtagere

Videregivelse af personoplysninger sker som udgangspunkt ved dit samtykke. Der kan i visse tilfælde ske videregivelse uden samtykke efter gældende lovgivning eller for at varetage dine interesser eller til sagens opklaring.

Vi kan være forpligtede til at videregive oplysninger til eksempelvis domstolene, offentlige myndigheder, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, fonde, revisorer, faglige organisationer eller andre advokater. Vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysninger til et tredjeland eller internationale organisationer.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Såfremt din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive fornødne oplysninger til disse.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Der arbejdes ud fra principperne om god databehandlerskik. Navnlig principper såsom dataminimering og opbevaringsbegrænsning har betydning for den dataansvarliges vurdering af hvornår persondata slettes. Som udgangspunkt søger vi at mindske tiden for opbevaringen af følsomme og fortrolige personoplysninger samt oplysninger om straffeforhold og lovovertrædelser.

Eksempelvis vil sagsakter med oplysninger om straffeforhold og lovovertrædelser i straffe, bistandssager og lignende blive destrueret umiddelbart efter udløbet af eventuelle ankefrister mv. og hvor klientforholdet er afsluttet endeligt. Følsomme og fortrolige oplysninger, såsom CPR-nummer, vil som hovedregel slettes ved opfyldelsen af det formål den pågældende behandling søger at opnå.

Der foretages en konkret vurdering om hvorvidt opbevaringen af oplysningerne fortsat tjener det oprindelige formål, skal opbevares ud fra en interesseafvejning eller om den dataansvarlige er forpligtet til at opbevare oplysningerne på baggrund af anden gældende lovgivning, eksempelvis Retsplejeloven, Hvidvaskloven, Persondataforordningen, Databeskyttelsesloven eller Bogføringsloven.

Øvrige almindelige personoplysninger slettes senest 10 år fra det tidspunkt, hvor der ikke længere er tale om et klientforhold, idet et eventuelt ifald af rådgiversansvar forældes efter 10 år.

Formålet med denne opbevaring er at kunne fyldestgørende dokumentere hvilken sagsbehandling der er udøvet. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vi vil fortsat kunne behandle oplysninger om dig, såfremt der findes et andet hjemmelsgrundlag efter Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.

7. Dine øvrige rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

7.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har altid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

7.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller ufuldstændige oplysninger fuldstændiggjort.

7.3. Ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, eksempelvis hvis behandlingen udelukkende beror på et samtykke, oplysningerne ikke længere et formålstjenstlig eller behandlingen har vist sig ulovlig mv.

7.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

7.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, hvis oplysningerne er overgivet til os på baggrund af et samtykke eller som følge af et kontraktforhold eller hvis behandlingen foretages automatisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi er medlem af:
Kontakt os
Indhold
crosslistchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram