+45 6140 2630

Strafferet

Forsvarsadvokat

Advokat Ulrik Henriksen er beneficeret forsvarsadvokat i Aalborg retskreds og fører et stort antal straffesager. 

Advokat Ulrik Henriksen har møderet for Højesteret og kan derfor følge din sag til helt dørs, uden at du risikerer at skulle skifte forsvarsadvokat undervejs. Vi varetager både små og store sager, blandt andet indenfor narkorelateret-, personfarlig- og økonomisk kriminalitet. I den seneste tid har vi ligeledes behandlet flere sager om digitale sexkrænkelser.

Som dit forsvar varetager vi kun dine interesser og beskytter din retssikkerhed. Vi vejleder dig gennem hele sagens forløb, og sikrer at dine rettigheder overholdes. Vores ypperste opgave, er at opnå det bedst mulige resultat for vores klienter, uanset hvad de står over for. I et strafferetligt sagsforløb er man sjældent alene. Familie og øvrige pårørende står tilbage med en masse spørgsmål, som vi i videst muligt omfang også bistår.

Du kan frit vælge os som dit forsvar, også selvom du allerede har fået beskikket en anden af retten. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag. Vi er uafhængige af politiet, anklageren og domstolene.

Straffesagens forløb

 1. Der sker en anmeldelse til Politiet.
  Politiet reagerer på en anmeldelse og opretter en sag.
 1. Politiet efterforsker
  Politiets efterforskning fører til en mistanke for overtrædelse af straffeloven. Mistanken kan rettes mod en bestemt person, flere personer eller ukendte gerningsmænd. Mistænkte kaldes tit til afhøring og i den forbindelse, får man at vide om man bliver afhørt med de samme rettigheder som en sigtet. I dette tilfælde har man ret til en forsvarsadvokat og retten til ikke at udtale sig.
 1. Sigtelse
  Politiet rejser en sigtelse mod en eller flere mistænkte personer. Når man er sigtet, har man ret til en forsvarsadvokat og retten til ikke udtale sig.
 1. Forsvarsadvokat
  Når man er sigtet, får man beskikket en beneficeret forsvarsadvokat. Du har ret til selv at vælge hvem du vil have som forsvarsadvokat, så du kan bede om at få tildelt en anden. Du skal kun betale forsvarsadvokaten, hvis du ender med at blive dømt. Staten lægger ud for udgifterne under sagen.
 1. Varetægtsfængsling
  Du kan blive varetægtsfængslet hvis politiet anmoder om det. En dommer skal vurdere om det er nødvendigt.
 1. Afhøring
  En sigtet vil typisk blive afhørt af politiet. Man har som sigtet ret til ikke at udtale sig og have sin forsvarsadvokat til stede under afhøringen.
 1. Tiltale
  Når Politiet afslutter efterforskningen tager Anklagemyndigheden stilling til, om der skal rejses tiltale. Bliver der rejst tiltalte, er man ikke længere sigtet men tiltalt og skal have straffesagen forelagt Domstolene. Anklagemyndigheden udarbejder et anklageskrift, hvor der oplistes hvad man er tiltalt for. Anklagemyndigheden kan også vurdere at der ikke er udsigt til at den sigtede vil blive straffet opgive påtalen. Sigtelsen frafalder derefter.
 1. Retssag
  Anklagemyndigheden skal under en retssag løfte bevisbyrden for at tiltalte er skyldig i det som står i anklageskriftet. Modsat din forsvarsadvokat som taler din sag. Retten træffer afgørelse om bevisbyrden er løftet og om den tiltalte er skyldig. Retten tager også stilling til udmålingen af straf.

Varetægtsfængslet

Politiet kan vælge at anholde dig, hvis de med rimelig grund mistænker dig for at have begået en forbrydelse.

Varetægtsfængslingen skal være nødvendig for at sikre din tilstedeværelse eller for at undgå at du påvirker efterforskningen eller for at forhindre at du laver nye forbrydelser. Er du blevet fængslet betyder det ikke automatisk, at du også er skyldig.

Politiet skal snarest muligt efter anholdelse fortælle dig, hvad du er sigtet for. Anholdelsen må kun vare indtil det ikke længere er nødvendigt og højst 24 timer. Hvis anholdelsen varer mere end 24 timer, kaldes det varetægtsfængsling. Så skal en dommer i et grundlovsforhør tage stilling til, om betingelserne for varetægtsfængsling er til stede. Som din forsvarsadvokat sikrer vi, at grundlovsforhøret gennemføres korrekt, og at dine interesser bliver varetaget.

Er du varetægtsfængslet, orienterer vi dig løbende og fortæller, hvad der sker i sagen. Du kan altid ringe eller skrive til os. Det som du skriver til os, er fortroligt mellem os og dig og må ikke blive kontrolleret.

Vil du ringe, skal du bede en fængselsbetjent til at ringe os op. Ringer du uanmeldt kan du lægge en besked til os. Vi kan ikke altid sige præcist hvornår vi kan tale eller besøge dig. Derfor er en god idé, hvis du skriver dine spørgsmål ned, så vi får alle dine spørgsmål afklaret når vi taler sammen.

Du kan maksimalt være fængslet 4 uger ad gangen. Hver 4 uge, skal en dommer vurdere om der fortsat er grund til varetægtsfængsling. Det sker under et kort retsmøde. Du har ret til at være til stede. Vi kan protestere og argumentere for, at du skal løslades. Anklageren skal begrunde, hvorfor fængslingen eventuelt skal fortsætte.

Varetægtsfængslingen kan forlænges flere gange, dog kun med fire uger ad gangen. Hvis dommeren ikke løslader dig, kan du klage til Landsretten.

Hvis perioden for varetægtsfængslingen er ved at udløbe, kan vi sammen beslutte, om du frivilligt vil forlænge fængslingen i 2 eller 4 uger. Det betyder, at der ikke skal afholdes retsmøde, og du sparer udgifter til advokatbistand under retsmødet.

Dommeren kan beslutte at du skal fængsles indtil din sag skal for retten. Det kan dommeren først beslutte når der er endelig dato for din retssag. Her gælder 4-ugers reglen ikke.

Dommeren kan bestemme, at du skal isoleres fra andre indsatte. Denne beslutning kan man også indklage til Landsretten.

Sigtet

Viser der sig at være begrundet mistanke, vil du blive sigtet. Som sigtet har du krav på en forsvarsadvokat. Du har ikke pligt til at udtale dig til politiet, og såfremt du vælger at udtale dig, har du ret til at have en forsvarsadvokat med under afhøringen.

Du har kun pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato.

Hvis du er mistænkt eller sigtet er det vigtigt hurtigst muligt at finde en dygtig forsvarsadvokat, som kan sikre at sagen går rigtigt for sig, og at man ikke bliver udsat for unødvendig belastning eller dømt forkert.

Vi får som forsvarsadvokat adgang til at se de rapporter, som indgår i sagen. Mangler der beviser, som taler din sag, kan vi bede politiet om at foretage efterforskningsskridt, som vi mener, er relevante.

Afhøringer

Du har ret til at have os med til afhøring hos politiet eller i retten. Du bestemmer selv, om du vil svare på spørgsmål. Du bør drøfte dette med os, hvorvidt du ønsker at svare på spørgsmål, og om vi skal være med til afhøringer hos politiet.

Vigtige beviser

Fortæl os, hvis der er bestemte vidner, som kan være gavnlige at få afhørt. Vi kan anmode politiet om at afhøre bestemte vidner. Fortæl os, hvis du mener, at der kan være tekniske undersøgelser, som bør laves.

Det kan være vidner, som I mener skal afhøres for at belyse sagen, indhentelse af tekniske undersøgelser,  som f.eks. indhentelse af teleoplysninger eller optagelser fra videoovervågning.

Politiets materiale

Vi får politiets materiale tilsendt, og drøfter sagen med dig. Du må kun læse i politiets papirer, hvis vi er til stede. Vi må ikke give dig politiets papirer med. Vi må heller ikke udlevere politiets papirer til nogen eller lade andre læse i dem.

Politiet kan forbyde os at fortælle dig om bestemte ting i din sag. Eksempelvis, hvad vidner eller andre sigtede har forklaret til politiet. Til gengæld vi godt fortælle dig, om politiet har givet et os et forbud.

Fortrolig samtale

Vi må ikke fortælle politiet eller andre, hvad vi taler om. Kun hvis vi har aftalt det, må vi fortælle politiet, hvad vi har talt om. Bruger vi en tolk, må tolken heller ikke fortælle andre, hvad vi har drøftet. Du kan derfor trygt tale med os.

Tiltalt

Anklagemyndigheden vurderer ved slutningen af efterforskningen, om sagen skal for retten. Vurderer man at der skal rejses tiltalte, er du ikke længere mistænkt eller sigtet, men tiltalt. Som tiltalt har man samme rettigheder som en sigtet, dvs. ret til en forsvarsadvokat og retten til ikke at udtale sig.

Anklagemyndigheden kan også vælge ikke at rejse tiltale. Det kan være, at de ikke har tilstrækkelige beviser til at du kan blive dømt, og derfor opgiver påtalen.

Det kan også være at sagen sluttes med et tiltalefrafald. Dette sker hvis Anklagemyndigheden anser dig for at være skyldig, men fordi det strafbare forhold er mindre alvorligt vil man ikke indlede en retssag. Du får et brev fra Anklagemyndigheden om tiltalefaldet som kan indeholde vilkår, du skal overholde.

Du kan også modtage et bødeforlæg. Dette er et tilbud til dig, om at få din sag afklaret uden at domstolene bliver involveret. Et bødeforlæg er ikke en afgørelse. Et bødeforlæg er en administrativ bøde, som kan udstedes hvis der er sket visse lovovertrædelser. Du kan vælge ikke at betale bødeforelægget, og sagen vil så gå videre til domstolene.

Hvis straffesagen overgår til retten, laver anklagemyndigheden et anklageskrift, som beskriver den strafbare handling. Du er herefter ikke længere sigtet, men tiltalt. Når retten har modtaget anklageskriftet, bliver straffesagen berammet, hvilket betyder at der fastsættes en dato og et tidspunkt, hvor man skal mødes i retten. På dette møde gennemgår man sagens beviser og det juridiske, hvorefter der afsiges dom.

Hvis du bliver frifundet, kan du have krav på erstatning. Det kan vi også hjælpe dig med. Og hvis du bliver dømt hjælper vi med at vurdere om sagens skal ankes. Vi hjælper også med spørgsmål til afsoningen.

Videoafhøring

Politiet og anklageren kan tage stilling til om børn eller unge, som skal vidne under en straffesag, burde videoafhøres i stedet. Der bliver altid beskikket en forsvarsadvokat i alle sager, hvor der skal foretages videoafhøring af et barn eller en ung.

Man videoafhører barn under 13 år. 14 år hvis sagen vedrører seksualforbrydelser, incest eller familievold. Øvrige børn og unge under 18 år kan også videoafhøres, hvis der er særligt tungtvejende hensyn til at beskytte barnet eller den unge.

Det samme gælder for personer med en alvorlig psykisk lidelse eller væsentlig funktionsnedsættelse der kan videoafhøres, hvis særlige omstændigheder taler for det.

Under afhøringen skal forsvarsadvokaten, bistandsadvokaten for barnet/den unge, de sociale myndigheder, sagsbehandlende polititjenestemand, anklager fra den politikreds, der behandler sagen, tolk (hvis nødvendigt), ”tryghedsskabende person” og/eller en børnesagkyndig (hvis nødvendigt) være til stede og overvære afhøringen.

Som mistænkt har man ikke adgang til at overvære videoafhøringen i et tilstødende lokale. Dog skal man snarest muligt have adgang til, sammen med sin forsvarer, at gennemse videooptagelsen hos politiet eller hos forsvarsadvokaten.

Forsvarsadvokaten sikrer, at den mistænktes interesser bliver varetaget under afhøringen, selv om den mistænkte ikke selv har adgang til at overvære afhøringen. Forsvareren har lov til at stille spørgsmål til den afhørte, gennem den polititjenestemand der afhører barnet. På den måde sikrer man sig at alle relevante spørgsmål bliver stillet.

Bistandsadvokat

Er du forurettet i en straffesag, kan du få tildelt en bistandsadvokat, hvis job er at støtte dig under en retssag og hjælpe dig med at udarbejde og rejse et eventuelt erstatningskrav. Vi agerer bistandsadvokater for forurettede i en lang række sager, store som små.

Bistandsadvokater er et gratis tilbud, til råd og vejledning, mens politiet efterforsker sagen. Vi kan f.eks. deltage ved afhøring hos politiet og drøfte sagens omstændigheder med dig. Vi hjælper som bistandsadvokater også hvis sagen skal for retten, herunder hjælper vi med at opgøre og fremsætte erstatningskrav.

Herudover kan vi som din bistandsadvokat hjælpe med at forklare dig hvordan retssagen foregår og vi kan tage med dig i retten, hvis du skal afgive vidneforklaring. Vi kan bistå dig, hvis der er særlige forhold ved din vidneforklaring i retten som der skal tages hensyn til.

Hvem har ret til en bistandsadvokat?

Har du været udsat for vold eller anden personfarlig kriminalitet, har du krav på en bistandsadvokat. Du skal selv bede politiet om at få en advokat, og retten vil herefter udpege en advokat til dig. Du har også mulighed for selv at vælge hvilken advokat det skal være.

Hvis du har været udsat for en seksualforbrydelse som f.eks. voldtægt, får du altid en bistandsadvokat medmindre du selv vælger det fra.

Hvis du har været udsat for tyveri eller indbrud har du ikke krav på en bistandsadvokat. Det samme gør sig gældende, hvis du har været udsat for hærværk.

Tager politiet og anklageren under en straffesag stilling til, at et barn eller ung, skal videoafhøres, er der typisk også grundlag for at beskikke en bistandsadvokat.

Vi er medlem af:
Kontakt os
Indhold
crosslistchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram