+45 6140 2630

Erhvervsret

Lukning af selskab

Står du og skal lukke din virksomhed, kan vi hjælpe dig med at få lukket den ordentligt. Der er tre veje til at få sat det endelige punktum:

 1. Frivillig likvidation
 2. Opløsning ved erklæring
 3. Konkurs ved insolvens.

Virksomhedens konkrete situation kan have indflydelse på dine muligheder. Kontakt os og få afklaret hvilken løsning vi vil anbefale dig. Vi har gode erfaringer med alle løsningerne, så vi skal blot have klarlagt, hvad der er det rigtige valg for dig.

Tvangsopløsning

Som nævnt i afsnittet oven for opløses kapitalselskaber normalt ved likvidation, opløsning efter betalingserklæring, fusion eller ved direkte konkurs. Hovedparten af selskabers ophør skyldes dog tvangsopløsninger.

Det er Erhvervsstyrelsen som anmoder Skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Dette kan de gøre f.eks hvis Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt modtager selskabets godkendte årsrapport, eller selskabets står uden ledelse.

Normalt fastsætter Erhvervsstyrelsen en frist for at afhjælpe ovenstående forhold. Er forholdende ikke udbedret ved fristens udløb, anmodes Skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Kan du ikke udbedre forholdene, eller ønsker du ikke at selskabet tvangsopløses, kan du bestemme at lukke selskabet ved frivillig likvidation eller ophør ved erklæring. 

Ophør ved frivillig likvidation

Et selskab kan lukkes ved frivillig likvidation, hvis selskabet er solvent, dvs. betalingsdygtigt.

Beslutningen skal træffes på en generalforsamling, og generalforsamlingen vælger selv en likvidator, der skal varetage ledelsen og likvidationen af selskabet. Det kræver 2/3 flertal at beslutte likvidation og simpelt flertal til udpegningen af, hvem der skal være likvidator. Dette er typisk en advokat. Når selskabet træder i likvidation, skal der til selskabets navn, tilføjes ”i likvidation”.

Likvidation er en proces, der strækker sig over mindst tre måneder. I den periode kan selskabets kreditorer fremsætte eventuelle krav mod selskabet. Likvidator har rådigheden over selskabet i perioden og kan eksempelvis udbetale løn til medarbejdere, afvikle selskabets erhvervsaktiviteter samt afhænde selskabets aktiver mv.

Hvis likvidator under likvidationen konstaterer, at der ikke vil være fuld dækning til kreditorerne, har han pligt til at anmode skifteretten om at tage selskabet under konkursbehandling. Dog er der også mulighed for at overgå til rekonstruktion, hvis man eksempelvis finder at selskabet har et bedre eksistensgrundlag end antaget.

Hvis der efter tre måneder ikke foreligger tvister, kan likvidator optage selskabet til slutning. Likvidator vil da indfri selskabets kreditorer.

Når kreditorerne er indfriet, kan likvidator udlodde det resterende likvidationsprovenu til selskabets kapitalejere. Selskabets generalforsamling træffer derefter endelig beslutning om likvidation, og Erhvervsstyrelsen registrerer selskabets som ophørt i deres database.

Kapitalejerne hæfter herefter ikke for eventuelle krav mod det tidligere selskab, der viser sig efter likvidationen, medmindre der er tale om, at en kapitalejer har handlet i ond tro, og at det dermed bliver et erstatningsspørgsmål.

Ophør ved betalingserklæring

Der skal indledende indhentes en erklæring fra SKAT, om at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende selskabet. Erklæringen kaldes også en betalingserklæring.

Driften af selskabet skal herefter indstilles, og selskabets aktiver realiseres og gæld indfries med provenuet.

Er samtlige af selskabets øvrige kreditorer indfriet, kan selskabets kapitalejere herefter afgive en erklæring over for Erhvervsstyrelsen. Kapitalejernes erklæring skal angive, at al gæld – forfalden som uforfalden – er betalt, og at man har besluttet at opløse selskabet. Kapitalejerne navne og adresser skal fremgå af erklæringen.

Opfylder erklæringen kravene, registrer Erhvervsstyrelsen selskabet som ophørt i deres database.

Resterende likvidationsprovenu udloddes til kapitalejerne.

Kapitalejerne hæfter herefter personligt, solidarisk og ubegrænset for al gæld, der bestod på tidspunktet for erklæringen, og det samme gælder erstatningskrav.

Tvangsopløsning

Når tvangsopløsningen begynder, mister direktionen rådigheden over selskabet, og selskabets navn får tilføjelsen ”under tvangsopløsning”.

Generalforsamlingen består stadig, med begrænset kompetence. Man mister derfor muligheden for at bestemme frivillig likvidation eller ophør ved erklæring. Der kan heller ikke foretages flere ændringer af selskabets registreringer.

Skifteretten i selskabets retskreds udpeger en likvidator til at overtage rådigheden. Indtil der er udpeget en likvidator, må direktionen kun udføre nødvendige handlinger i selskabets og dets kreditorers interesse.

Selskabets ledelse har pligt til at bistå likvidator med fornødne oplysninger i forbindelse med tvangsopløsningen. Likvidator vil herefter afvikle selskabet og realisere aktiver til indfrielse af kreditorer. Hvis likvidator under tvangsopløsningen konstaterer, at der ikke vil være fuld dækning til kreditorerne, har han pligt til at anmode skifteretten om at tage selskabet under konkursbehandling

Genoptagelse

Selskabets generalforsamling kan dog under tvangsopløsningen beslutte at genoptage selskabet. Det skal dog ske senest tre måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse selskabet. Dette kræver dobbelt 2/3 flertal og følgende:

 1. Der skal vælges en ledelse.
 2. Der skal vælges en eventuel revisor.
 3. Selskabskapital skal nedskrives til det beløb der er i behold.
 4. Er selskabskapitalen under lovens krav, skal den bringes op til det lovmæssige krav.
 5. Beslutningen skal anmeldes senest to uger fra generalforsamlingens beslutning.
 6. Anmeldelsen skal vedlægges en erklæring fra godkendt revisor om, at der ikke er ydet lån mv. til kapitalerne i strid med Selskabslovens 13. kapitel, og at kapitalen er i behold.
 7. Manglende årsrapporter skal indsendes.
 8. En eventuel likvidator skal samtykke til genoptagelse.

Det kræver et ihærdigt samarbejde mellem de involverede parter, hvorfor ordentlig advokatbistand er et fordelagtigt instrument.

Konkurskarantæne

Under konkursbehandlingen af et konkursbo har kurator pligt til at vurdere, hvordan direktionen har drevet selskabet eller virksomheden. Hvis du har deltaget i ledelsen af et selskab eller en virksomhed, som af den ene eller anden grund er gået konkurs, og senere hen modtager et brev fra Retten om, at der er rejst sag om konkurskarantæne, er det fordi kurator har vurderet, at du ikke har opfyldt dine forpligtelser som en del af ledelsen.

Barren for at blive pålagt konkurskarantæne er ”groft uforsvarlig forretningsførelse”. Dette er et juridisk begreb, som omfatter en helhedsvurdering af dine handlinger som direktør inden for det sidste år, fra fristdagen for selskabets eller virksomhedens konkurs. Man kan blive pålagt konkurskarantæne uanset hvilken selskabsform, der er tale om. Enkeltmandsvirksomheder er ikke undtaget. Konkurskarantæne bliver som udgangspunkt pålagt i tre år. I disse tre år må man ikke deltage i ledelsen af kapitalselskaber med begrænset hæftelse (ApS’er og A/S’er).

Hvad kan vi hjælpe med?

Det er skifteretten, som træffer beslutning om at pålægge konkurskarantæne. I den forbindelse skal kurator under en retssag bevise, at du har udvist en groft uforsvarlig forretningsførelse inden for den relevante periode.

Som sagsøgt i en sag om konkurskarantæne har du ret til en advokat, der professionelt kan føre dine argumenter og synspunkter under retssagen.

Som kurator selv har vi en bred erfaring i at vurdere forretningsførelsen i diverse ledelser. Vi har indgående kendskab til omdrejningspunkterne i den juridiske vurdering og kan finde de holdepunkter, der taler imod pålæg af konkurskarantæne, alternativt en reduktion af varigheden.

Det værste, du kan gøre er, at forholde dig passivt, da skifteretten blot vil kunne pålægge konkurskarantæne på baggrund af kurators indstilling. Modtager du et brev om konkurskarantæne, så kontakt os med det samme, så vi kan forberede din sag bedst muligt. Derved kan du sikre dig de bedste forudsætninger for at forsætte med det, du gør bedst.

Vi er medlem af:
Kontakt os
Indhold
crosslistchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram