+45 6140 2630

Familieret

Familiemyndighed og bopæl

Som udgangspunkt har forældre fortsat fælles forældremyndighed, selv om de flytter fra hinanden.

Fælles forældremyndighed over jeres barn betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn. Det gælder for eksempel beslutninger om skolevalg, medicinske indgreb, flytning til udlandet, udstedelse af pas, navnevalg, religiøst tilhørsforhold samt risikobetonede fritidsaktiviteter.

Fælles forældremyndighed kræver, at forældrene i et vist omfang kan samarbejde omkring barnets forhold til barnets bedste.

I skal som forældre forsøge at aftale, hvem jeres børn skal bo hos, hvis I flytter fra hinanden.

Den part, som ikke har bopæl sammen med barnet, skal have samvær.

Hvis ikke I kan blive enige om forældremyndighed og bopæl, kan sagen indbringes for Familieretshuset, som indkalder til et møde.

På mødet i Familieretshuset forsøger sagsbehandleren at opnå et forlig mellem forældrene. Du kan tage en bisidder eller en advokat med, men der er ikke mulighed for fri proces. Såfremt der ikke opnås enighed gennem Familieretshuset, kan sagen i nogle tilfælde ende med at overgå til Familieretten.

Såfremt sagen overgår til Familieretten, bør du kontakte en advokat for at sikre det bedst mulige udfald af sagen.

Testamente og ægtepagt

Har du brug for et testamente?

Det kan være svært og ubehageligt at tale om døden, men hvis uheldet er ude, er det endnu værre ikke at have talt om det.

Hvis du efterlader dig værdier og dermed har noget at testamentere, bør du overveje at oprette testamente.

Uden testamente bliver arven efter dig fordelt i henhold til arveloven, og det er langt fra altid den fordeling, man ønsker.

Det er faktisk ikke så dyrt at få lavet et testamente, og det kan være meget dyrere at lade være.

Eller hvad med en ægtepagt?

En ægtepagt er en aftale mellem to ægtefæller omkring, hvilken formueordning de ønsker i deres ægteskab. Det kan være i forhold til skilsmisse, men det kan også være af hensyn til arvinger eller kreditorer. 

Som ægtefæller får i automatisk delingsformue, når I bliver gift. Det betyder, at alt, hvad I hver især medbringer ind i ægteskabet, som udgangspunkt skal deles med halvdelen til hver, hvis I skal skilles eller en af jer dør.

Såfremt en af jer medbringer en virksomhed, opsparing eller lignende, ønsker I måske ikke, at der skal deles lige ved skilsmisse eller dødsfald. I værste fald kan ligedelingen betyde, at den ene part må lukke sin virksomhed eller sælge sit hus. Løsningen kan være at kontakte os og få oprettet en ægtepagt om helt eller delvist særeje, så juraen i ægteskabet bliver tilpasset jeres ønsker.

Kontakt os, hvis du ønsker at få lavet et testamente eller ægtepagt. Vi er specialiserede inden for familieret og oprettelse af testamenter og ægtepagter samt medlem af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.

Skilsmisse og bodeling

Skilsmisse

Ifølge statistikken ender hvert andet ægteskab desværre med en skilsmisse. For de fleste er en skilsmisse en følelsesmæssig hård tid, hvor der udover skilsmisse og bodeling er mange spørgsmål omkring børn, økonomi og fremtid.

Vi kan hjælpe med ansøgning om skilsmisse eller separation samt repræsentere jer i en eventuel retssag, hvis I ikke kan blive enige om vilkårene.

Bodeling

I skal som udgangspunkt lave en opgørelse over, hvordan jeres ting skal fordeles. Der er regler om fordelingen i ægtefælleskifteloven, men I kan frit aftale den fordeling, I selv ønsker.

Hvis din ægtefælle har lavet et forslag til en fordeling, og du ikke er klar over, om den er rimelig, kan det være en god ide at kontakte os. Som din familieadvokat kan vi kigge aftalen igennem, så du undgår at blive snydt.

Det kan også være, at ingen af jer kan overskue at lave fordelingen, og så kan vi som familieadvokat hjælpe dig med at lave en skriftlig aftale om bodeling.

En god skilsmisseadvokat forsøger at løse konflikterne, inden sagen når i retten. Hvis skilsmissen først går helt i hårdknude, og parterne stopper med at forhandle på fornuftig vis, kan det være dyrt at få afgjort konflikten i en retssag.

Kontakt os, hvis du står foran eller midt i en skilsmisse.

Tvangsfjernelse

Har du modtaget en indstilling fra kommunen om, at dit barn skal anbringes uden for hjemmet, har du ret til advokatbistand. Det er kommunen, som skal afholde udgifterne hertil. Børn og Ungeudvalget kan træffe afgørelse om at børn og unge skal anbringes uden for hjemmet, hvis man vurderer at der er åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade. Dette kan være på baggrund af, at kommunen mener der ikke er tilstrækkelig omsorg eller behandling derhjemme. Det kan også være, hvis der sker overgreb i hjemmet, eller hvis der er misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder eller andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge. Anbringelsen kan ske med eller uden samtykke fra dig som forælder. Dog kræves der en større formodning om at mistrivslen ikke kan løses derhjemme, før man anbringer uden samtykke. Derfor skal en indstilling om anbringelse uden for hjemmet altid omfatte:

  • en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50
  • en vurdering af forældremyndighedsindehaverens forældrekompetencer
  • en handleplan for anbringelsen efter Servicelovens § 140
  • selve barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning

I forbindelse med en anbringelse skal der altid fastsættes et tidspunkt for genbehandling. En genbehandling er en ny gennemgang af sagen, hvor man undersøger om det forsat er nødvendigt at barnet er anbragt udenfor hjemmet. Udgangspunktet for genbehandling er efter 2 år, men dette kan forkortes eller forlænges alt efter sagens konkrete omstændigheder. Det er også Børn og Ungeudvalget der træffer beslutning herom. Børn og unge-udvalget består af:

  • 2 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer
  • 1 dommer
  • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.

Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelser om:

  • tvangsmæssig anbringelse af et barn eller ung uden for hjemmet
  • afbrydelse eller overvågning af samvær eller kontakt mellem barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver under en anbringelse

Afgørelser truffet af børn og unge-udvalget kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter man har fået meddelelse om afgørelsen. Hvad kan vi hjælpe med? Vores bistand vil bestå i at rådgive dig om hvordan du bedst forholder dig til en tvangsanbringelse, samt at sikre at dine og dit barns rettigheder overholdes. Vi varetager kun dine interesser og søger som udgangspunkt at mindske indgreb over for dig og din familie, på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi er medlem af:
Kontakt os
Indhold
crosslistchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram