+45 6140 2630

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Forsikring

Jeg er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet. Herudover er jeg medlem af Brancheorganisationen Danske Advokater. Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet gennem HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø, CVR-nr. 37 27 62 51, tlf.nr. 33 36 95 95. Herudover opfylder jeg advokatsamfundets regler om god advokatskik samt sørger for løbende at vedligeholde min faglighed ved efteruddannelse.

Ordrebekræftelse

Ved sagens oprettelse modtager klienten ordrebekræftelse, hvor opgavens omfang i videst muligt omfang beskrives ligesom der gives oplysning om forventet honorar og øvrige omkostninger.

Legitimation og hvidvask

I sager der omfatter rådgivning om økonomiske transaktioner, er det lovpligtigt for advokatfirmaet at indhente legitimation i form af kopi af sygesikringskort + pas/kørekort. Dette gælder f.eks. ved ejendomshandler. Advokatfirmaet er ved mistanke om overtrædelse af hvidvasklovgivningen forpligtet til at videregive oplysninger indhentet om klienten i medfør af hvidvaskloven uden, at klienten underrettes om videregivelsen af oplysningerne.

Fakturering

Sagerne faktureres løbende under hensyn til sagens karakter eller senest ved sagens afslutning. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra faktureringsdato. Ved forsinket betaling pålægges renter og rykkergebyrer i henhold til renteloven.

Klientmidler

Henset til sagens karakter kan der stilles krav om indbetaling af depositum ved sagens oprettelse. Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og indsættes på klientkonto. Firmaet har samleklientkonti i Lån & Spar Bank A/S.

Hvis et pengeinstitut gå konkurs dækker indskydergarantien efter 1. juni 2015 alene 100.000 €, og der gælder således samme regler for klientkonti og almindelige konti. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Hvis du som klient ønsker klientmidler indsat flere forskellige pengeinstitutter for at sikre mod insolvens hos advokatfirmaets pengeinstitut, skal du rette særskilt henvendelse herom til advokatfirmaet.

Tavshedspligt

Som advokater er jeg underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

Lovvalg og værneting

Firmaets rådgivning er underlagt dansk ret og tvister kan indbringes for Retten i Aalborg. Firmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Klager

Klager over firmaet vedr. salær eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K (http://advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/VilDuKlage.aspx)

Vi er medlem af:
Kontakt os
Indhold
crosslistchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram